Polityka prywatności

Informujemy, iż kontaktując się z nami przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe, które będą przetwarzane, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Administratorem danych przekazanych nam przez Państwa jest Laboratorium Sztuk Różnych Katarzyna Pajor-Seremak, adres e-mail: kontakt@LaboratoriumSztukRoznych.pl
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie mają Państwo ani ustawowego, ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja umowy nie będzie możliwa.
  3. Podstawą naszych działań jest zasada, że przetwarzanie jest legalne, jeżeli jest niezbędne, w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, to jest w procesie informacji, negocjacji, ofertowania i realizacji umowy, dlatego też:

– w przypadku osób fizycznych przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa i niezbędne do realizacji umowy;

– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dane otrzymane od Państwa oraz dane powszechnie dostępne.

Staramy się ograniczyć do pracy na minimalnym potrzebnym zakresie danych.

  1. Dane przechowujemy przez okres niezbędny dla realizacji powyższych celów:

– jeśli w wyniku procesu informacji, negocjacji, ofertowania nie dojdzie do zawarcia umowy/sprzedaży, to Państwa dane zostaną usunięte po upływie roku od dnia ostatniego udokumentowanego kontaktu z nami;

– jeśli w wyniku procesu informacji, negocjacji, ofertowania dojdzie do zawarcia umowy/sprzedaży, to Państwa dane zostaną włączone do bazy klientów i będą przetwarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi naszych klientów.

  1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Z wyjątkiem:

– organów władzy publicznej – np. organów administracji i innych podmiotów, w zakresie w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa,

– podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu, to jest uczestniczącym w wykonywaniu czynności:

– firm obsługujących nasze systemy informatyczne lub udostępniających nam narzędzia informatyczne,

– podmiotów świadczących nam usługi doradcze, rachunkowe,

– podmiotów świadczących dla nas usługi transportowe – wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy.

  1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie są podejmowane automatycznie. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia, również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.